Cookies-instellingen

Functionele cookies (verplicht)

Je kunt je browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat je hierover automatisch wordt geïnformeerd. Zonder de verplichte functionele cookies kunnen we echter onze service niet aanbieden, aangezien het opslaan van je privacy-instellingen en je inloggegevens dan niet mogelijk is. Cookierichtlijnen

Marketing-cookies

Met deze cookies kunnen reclame-uitingen worden aangepast aan jouw persoonlijke interesses. Hiervoor kunnen wij en onze partners cookies plaatsen om meer inzicht te krijgen over jouw interactie met dergelijke inhoud op onze website. Reclameboodschappen op het internet kunnen zodoende aan je behoeftes en interesses aangepast worden, zonder dat je telkens dezelfde reclames te zien krijgt. Het zorgt er ook voor dat wij en onze partners de performance van reclame-uitingen kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door te kijken naar het aantal clicks. Deze cookies kunnen eventueel door onze partners gebruikt worden om jouw informatie met gegevens uit andere bronnen te combineren en zo een profiel aan te maken met jouw interesses. Op die manier krijg je ook meer relevante reclame te zien op andere websites. Als je niet akkoord gaat met deze cookies, zullen de getoonde reclames minder interessant voor je zijn.

Analytische cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we bezoekers tellen en het gebruik van ons aanbod analyseren. Dit gebruiken we om de kwaliteit van onze pagina's continu te verbeteren en zo een betere gebruikerservaring te bieden. Ze helpen ons om het gebruik van ons aanbod continu te analyseren en om het gebruik van individuele functies en inhoud beter te begrijpen. Dit stelt ons in staat om populaire inhoud en functies beter en sneller te identificeren en deze op een geprefereerde manier te optimaliseren voor onze gebruikers. Dit helpt ons ook om de inhoud te optimaliseren die het beste bij hun interesses past. Cookiebeleid

Keuze opslaan
Algemene voorwaarden

1. Paragraaf: Algemeen

§ 1 Toepassingsgebied

(1) De onderstaande Algemene handelsvoorwaarden (AHV) regelen de contractuele relatie tussen dateyard AG, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland, (hierna: “DATEYARD”) als aanbieder van het internetplatform extraliefde.nl en de personen die bij extraliefde.nl zijn geregistreerd (hierna: “Gebruiker”). De versie die geldig was op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst is bepalend. De oorspronkelijke overeenkomst is in het Duits opgesteld.

(2) Regelingen die van deze handelsvoorwaarden afwijken, met name handelsvoorwaarden van de gebruiker, vormen alleen een geldig onderdeel van de contractuele relatie indien DATEYARD de geldigheid daarvan schriftelijk bevestigt. Dit geldt eveneens voor eventuele bijkomende afspraken die door werknemers van DATEYARD worden gemaakt.

(3) DATEYARD behoudt zich het recht voor om zijn algemene handelsvoorwaarden op enig moment zonder opgaaf van redenen te wijzigen. Voor zover DATEYARD van dit recht gebruikmaakt, zal DATEYARD zijn gebruikers per e-mail de nieuwe algemene handelsvoorwaarden doen toekomen, zulks ten minste twee weken voordat deze van kracht worden. Indien de gebruiker zich niet verzet tegen deze nieuwe algemene handelsvoorwaarden, wordt de gebruiker geacht akkoord te zijn gegaan met de gewijzigde bepalingen. Indien de gebruiker gebruikmaakt van zijn recht van verzet, heeft DATEYARD het recht om de contractuele relatie met de gebruiker terstond op te zeggen. Indien er een wijziging van de algemene handelsvoorwaarden plaatsvindt, zal DATEYARD de gebruiker echter bij het versturen van de nieuwe voorwaarden wederom wijzen op deze mogelijkheid van een onmiddellijke opzegging.

§ 2 Prestaties

(1) DATEYARD exploiteert met extraliefde.nl een communicatieplatform waarop gebruikers onder meer de mogelijkheid hebben om zichzelf op het internet te presenteren, om belangstellenden te vinden voor relaties, vriendschappen, one-night-stands of een buitenechtelijke affaire.

(2) De gebruiker wordt er nadrukkelijk op gewezen dat extraliefde.nl bedoeld is om gebruikers zich te laten presenteren en hun de mogelijkheid te bieden om de profielen van andere geregistreerde leden in te zien. Door zich aan te melden verklaart de gebruiker derhalve dat hij ermee instemt dat DATEYARD derden inzage geeft in de gegevens die door de gebruiker in zijn of haar gebruikersprofiel heeft opgenomen. De gebruiker wordt er voorts op gewezen dat extraliefde.nl een zogeheten matchingsysteem omvat. Dit houdt in dat de profielen van de gebruikers worden vergeleken met die van de andere gebruikers om iets te kunnen zeggen over de compatibiliteit van afzonderlijke gebruikers. Op basis van passende gebruikersprofielen doet extraliefde.nl partnervoorstellen.

(3) DATEYARD biedt zowel gratis gebruik van zijn platform extraliefde.nl aan als een betaald Premium-lidmaatschap. Gratis gebruik houdt in dat de gebruiker een beperkte functionaliteit wordt geboden. De gebruiker kan echter op enig moment overgaan van gratis gebruik op een betaald Premium-lidmaatschap om gebruik te kunnen maken van de Premium-functionaliteit (uitgebreide zoekfunctie, berichten schrijven en beantwoorden).

>> Boven

2. Paragraaf: De overeenkomst

§ 3 Partij bij de overeenkomst

(1) DATEYARD sluit uitsluitend overeenkomsten af met natuurlijke personen die onbeperkt handelingsbekwaam zijn en minstens 18 jaar oud zijn.

(2) Door akkoord te gaan met deze Algemene handelsvoorwaarden verklaart de gebruiker meerderjarig te zijn.

§ 4 Sluiting van de overeenkomst

(1) Voor het gebruik van diensten van extraliefde.nl geldt als voorwaarde dat de gebruiker zich heeft aangemeld met vermelding van in elk geval zijn e-mailadres. De gebruiker ontvangt van DATEYARD een e-mail waarin wordt bevestigd dat zijn gegevens zijn ontvangen en zijn gebruikersaccount is aangemaakt en die een link bevat via welke de eigenaar van het e-mailadres zich toegang kan verschaffen tot zijn gebruikersaccount. De kosteloze diensten voor het gratis gebruik zijn al beschikbaar vanaf het moment dat het e-mailadres is opgegeven.

(2) Voor zover de klant gebruik wil maken van de betaalde diensten van extraliefde.nl, selecteert hij via zijn gebruikersaccount het pakket met de door hem gewenste looptijd en manier van betalen en door op de bestelknop te klikken doet hij een bindend aanbod tot afsluiting van een overeenkomst inzake de betaalde diensten. DATEYARD bevestigt per e-mail dat hij akkoord gaat met het aanbod en de sluiting van de overeenkomst.

§ 5 Prijzen

(1) Het aanmaken van het profiel en de basisversie van de zoekfunctie van extraliefde.nl is in principe gratis.

(2) Gebruikers die zich aanmelden voor een betaalde dienst dienen de lidmaatschapskosten op basis van het tijdens de bestelprocedure gekozen pakket met bijbehorende looptijd te betalen.

§ 6 Looptijd van de overeenkomst en opzeggingstermijn/afmelding

(1) De gebruiker van een gratis dienst is niet gehouden aan vaste termijnen. Hij kan zich op enig moment uit het systeem terugtrekken door zijn profiel te verwijderen.

(2) De gebruiker van een gratis dienst heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen voorafgaand aan de beëindiging van zijn lidmaatschap. Indien de gebruiker de overeenkomst niet tijdig opzegt, dan wordt de duur van de overeenkomst verlengd overeenkomstig de voorwaarden van het eerdere door de gebruiker gekozen pakket.

(3) Een opzegging van de overeenkomst is alleen geldig indien de opzegging geschiedt door middel van een expliciete, schriftelijke verklaring die bijvoorbeeld
per fax is verzonden aan +41 (0) 41 508 70 64. Voor een correcte afhandeling en om misbruik te voorkomen is het in elk geval vereist dat de klant in de schriftelijke en leesbare opzegging (BLOKLETTERS) minstens zijn volledige naam, de gebruikte datingsite, het door hem gebruikte e-mailadres en zijn gebruikersnaam vermeldt. Voor uw gemak vindt u hier het opzeggingsformulier, dat u kunt afdrukken.

(4) Als de gebruiker een overeenkomst heeft gesloten met een looptijd van minder dan 30 dagen dan heeft hij, in afwijking van het bepaalde in par. 2, het recht om de overeenkomst op enig moment op te zeggen.

>> Boven

3. Paragraaf: Plichten van de gebruiker

§ 7 Betalingsvoorwaarden/Vervaldag voor de betaling

(1) DATEYARD biedt de gebruiker vele mogelijkheden om de verschuldigde kosten aan DATEYARD te voldoen. Een van de mogelijkheden, hoewel niet de enige, is betaling per creditcard of automatische incasso vanaf een girorekening. Door u aan te melden en uw bankgegevens of creditcardgegevens te verstrekken, machtigt u DATEYARD tot automatische incasso of tot afschrijving van uw creditcardrekening.

(2) De betalingen zijn opeisbaar op het moment van de sluiting van de overeenkomst.

§ 8 Terugboeking automatische incasso/Verzuim en aanmaningskosten

(1) Indien u uw machtiging voor automatische incasso herroept, dan dient u DATEYARD de hogere kosten te voldoen. Ook dient u in dat geval de overige kosten, met name kosten voor de verwerking van bijvoorbeeld teruggeboekte automatische incasso's of andere kosten als gevolg van een saldotekort op de rekening, te betalen. Hieronder volgt een overzicht van de kosten die voor DATEYARD ontstaan en bij de gebruiker in rekening worden gebracht:

   (a) Kosten voor terugboeking van automatische incasso: € 12,50

   (b) Kosten bij een stornering van creditcard: € 35,00

   (c) Verhoging aanmaningskosten per aanmaning: € 2,50

De gebruiker behoudt te allen tijde het recht om aan te tonen dat de kosten lager zijn.

(2) Indien de gebruiker zijn factuur niet betaalt ondanks het feit dat deze opeisbaar is en ondanks aanmaning dan is hij in gebreke. Het verschuldigde bedrag wordt verhoogd met rente, die in rekening wordt gebracht over de periode waarin de gebruiker in gebreke blijft.

§ 9 Plichten van de gebruiker

(1) Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij over zichzelf beschikbaar stelt.

(2) De gebruiker verzekert dat de gegevens in zijn gebruikersprofiel waarheidsgetrouw zijn en een correcte beschrijving zijn van zijn persoon.

(3) Elke gebruiker is verplicht om e-mails en andere gegevens van gebruikers waarmee hij bekend wordt in verband met het gebruik van extraliefde.nl vertrouwelijk te behandelen en deze niet zonder voorafgaande toestemming voor derden toegankelijk te maken. Dit geldt tevens voor het doorgeven van telefoonnummers, faxnummers, woon- en e-mailadressen en/of URL's van andere gebruikers. Het doorgeven van dergelijke gegevens van derden is evenmin toegestaan.

(4) Bovendien verplicht de gebruiker zich tot een wettig gebruik van de diensten van extraliefde.nl. De gebruiker staat er met name voor in dat hij


  • geen krenkend, aanstootgevend of pornografisch materiaal en dito informatie verspreidt;

  • geen inhoud of afbeeldingen verspreidt die onzedelijk of obsceen zijn, kinderen in gevaar brengen of uitingen zijn van extreem links of extreem rechts gedachtegoed

  • de diensten niet gebruikt om anderen te bedreigen, lastig te vallen of de rechten (inclusief persoonlijkheidsrechten) van anderen te schenden;

  • geen geld of financiële prestaties toezegt of vraagt;

  • de dienst niet gebruikt op een manier die de beschikbaarheid van de aanbiedingen voor anderen nadelig beïnvloedt;

  • geen gegevens uploadt die een virus bevatten en/of software of ander materiaal dat auteursrechtelijk beschermd is tenzij de gebruiker deze rechten bezit of beschikt over een verklaring van toestemming van de houder van dat recht

  • geen e-mails onderschept of dit probeert te doen;

  • geen kettingbrieven verstuurt;

§ 10 Verbod op gebruik voor commerciële of zakelijke doeleinden

(1) DATEYARD biedt zijn diensten in het kader van extraliefde.nl uitsluitend voor privédoeleinden aan.

(2) Het is niet toegestaan om het communicatieplatform extraliefde.nl te gebruiken om enigerlei goederen of diensten aan te bieden, een aanbieding voor te stellen of te verwijzen naar een andere site voor een zodanige aanbieding.

(3) De gebruiker staat ervoor in dat hij de gegevens die hij van derden heeft ontvangen niet voor commerciële doeleinden zal gebruiken.

§ 11 Gevolgen van schending van plichten

(1) DATEYARD heeft het recht om bij niet-nakoming van de bovengenoemde plichten de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen en de gebruiker de toegang tot de database van extraliefde.nl meteen te ontzeggen. Voorts kan niet-nakoming leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen.

(2) DATEYARD heeft bovendien het recht om individuele gebruikers zonder opgaaf van reden geheel of gedeeltelijk uit te sluiten van hun gebruik van de dienst. Als de gebruiker gebruik heeft gemaakt van betaalde diensten, dan ontvangt hij op het moment dat hij van de diensten wordt uitgesloten voor de reeds betaalde en niet-gebruikte kosten een passende restitutie.

INFORMATIE MET BETREKKING TOT HERROEPING

Recht van herroeping

U hebt het recht om binnen veertien dagen en zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf dagtekening van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van uw recht van herroeping dient u ons (dateyard AG, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland, fax: +41 (0) 41 508 70 64, E-mail: support@datehelpdesk.com) via een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, een fax of e-mail) op de hoogte te stellen van uw besluit om de overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruikmaken van bijgevoegd modelformulier voor herroeping, maar dit is geen verplichting.

De herroepingstermijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de kennisgeving waarin u aangeeft gebruik te maken van uw recht van herroeping verstuurt vóór afloop van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht tot restitutie van alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behoudens de eventuele bijkomende kosten die voortkomen uit het gegeven dat u een andere soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onmiddellijk doch uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze restitutie maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt bij de oorspronkelijke transactie tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; voor de restitutie worden bij u geen kosten in rekening gebracht.

Als u hebt aangegeven dat u wilt dat de uitvoering van de diensten tijdens de herroepingstermijn ingaat, dan bent u DATEYARD een bedrag verschuldigd dat overeenkomt met het aandeel van de prestaties die wij in het kader van de dienst reeds aan u hebben geleverd tot het moment waarop u ons in kennis hebt gesteld van uw gebruik van het recht van herroeping, in vergelijking met de algehele omvang van de prestaties uit de overeenkomst.

Wij zullen op uw uitdrukkelijke wens beginnen aan de uitvoering van de betaalde diensten uit de overeenkomst vóór afloop van de herroepingstermijn voor zover u er op hetzelfde moment mee akkoord gaat dat u uw recht van herroeping daarmee opgeeft en u verklaart dat u zich hiervan bewust bent.

EINDE VAN DE INFORMATIE MET BETREKKING TOT HERROEPING

>> Boven

4. Paragraaf: Aansprakelijkheid en slotbepalingen

§ 12 Aansprakelijkheid

(1) DATEYARD is niet aansprakelijk voor de inhoud van de profielen van gebruikers. DATEYARD heeft geen controle over de juistheid en veiligheid van informatie die gebruikers onderling uitwisselen of die gebruikers in hun profiel vermelden.

(2) DATEYARD is niet aansprakelijk voor de juistheid van de gebruikersprofielen in het matchingsysteem en de analyse daarvan met het oog op de compatibiliteit met andere gebruikers. DATEYARD is gebruikers uitsluitend contactbemiddeling verschuldigd en is niet verantwoordelijk voor het succes van het contact.

(3) DATEYARD is verder niet aansprakelijk voor financiële of andere niet-lichamelijke schade die met extraliefde.nl in verband kan worden gebracht tenzij deze schade het gevolg is van aan DATEYARD toe te rekenen opzettelijk handelen of grove nalatigheid.

(4) DATEYARD is bovendien in het bijzonder niet aansprakelijk voor de onbevoegde verkrijging door derden van persoonlijke gegevens van gebruikers (bijvoorbeeld als gevolg van een inbraak in de database door hackers) tenzij het feit dat onbevoegde derden zich toegang tot persoonlijke gegevens hebben kunnen verschaffen het gevolg is van aan DATEYARD toe te rekenen opzettelijk handelen of grove nalatigheid.

(5) DATEYARD is evenmin aansprakelijk voor een eventueel misbruik van gegevens die de gebruiker voor derden toegankelijk heeft gemaakt.

§ 13 Vrijwaring

(1) DATEYARD staat buiten de onderlinge verhoudingen tussen de gebruikers.

(2) Elk gebruiker stelt DATEYARD derhalve schadeloos voor elke aansprakelijkheid en alle verplichtingen, kosten en schadevorderingen, die bijvoorbeeld voortkomen uit schade als gevolg van kwaadspreken, belediging of krenking van de persoonlijkheid door andere gebruikers.

§ 14 Technische gebreken

(1) DATEYARD garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van zijn website en de technische functionaliteit van de website.

(2) DATEYARD is met name niet verantwoordelijk voor verstoringen van de kwaliteit van de toegang tot extraliefde.nl als gevolg van overmacht of gebeurtenissen waarvoor DATEYARD niet verantwoordelijk is.

>> Boven